โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

Clean Food Good Test

เอกสารในการดำเนินงานตามโครงการของกรมอนามัย โครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (clean food good test)".


...

หนังสือบันทึกข้อความกลุ่มงานเวชกรรมสังคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตให้นำคู่มือขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.

Download

คู่มือ Clean Food Good Test

คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ของโรงพยาบาลบางพลี.


...

ด้วย โรงพยาบาลบางพลี เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่รับนโยบายอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ที่ต้องปฏิบัติงานตามแนวทางของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด.

Download

Integrity And Transparency Assessment

.


...

หนังสือบันทึกข้อความเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตให้นำคู่มือการบริการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลบางพลีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.

Download

คู่มือการปฏิบัติงาน เกียวกับการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลบางพลี

.


...

เพือให้คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลีย สามารถดำเนินการจัดการ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ.

Download

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของโรงพยาบาลบางพลี

.


...

โรงพยาบาลบางพลี เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นราชการส่วนภูมิภาค ในบังคับบัญชาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ ซึงมีโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท อำนาจหน้าที ภารกิจดังนี้.

Download

สรุปผลการดำเนินงานเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2560

.


...

เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2560.

Download

ข้อมูลแผ่นผับสำหรับใช้งานจริง

.


...

เอกสารแผ่นผับสำหรับใช้งานจริงของโรงพยาบาลบางพลี

Download

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...