โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

Clean Food Good Test

เอกสารในการดำเนินงานตามโครงการของกรมอนามัย โครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (clean food good test)".


...

หนังสือบันทึกข้อความกลุ่มงานเวชกรรมสังคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตให้นำคู่มือขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.

Download

คู่มือ Clean Food Good Test

คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ของโรงพยาบาลบางพลี.


...

ด้วย โรงพยาบาลบางพลี เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่รับนโยบายอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ที่ต้องปฏิบัติงานตามแนวทางของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด.

Download

Integrity And Transparency Assessment


...

หนังสือบันทึกข้อความเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตให้นำคู่มือการบริการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลบางพลีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.

Download

คู่มือการปฏิบัติงาน เกียวกับการรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลบางพลี


...

เพือให้คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลีย สามารถดำเนินการจัดการ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ.

Download

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของโรงพยาบาลบางพลี


...

โรงพยาบาลบางพลี เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นราชการส่วนภูมิภาค ในบังคับบัญชาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ ซึงมีโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท อำนาจหน้าที ภารกิจดังนี้.

Download

สรุปผลการดำเนินงานเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2560


...

เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2560.

Download

ข้อมูลแผ่นผับสำหรับใช้งานจริง


...

เอกสารแผ่นผับสำหรับใช้งานจริงของโรงพยาบาลบางพลี

Download

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


...

โรงพยาบาลบางพลี ได้ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานสุจริต กำหนดมาตรการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและการกระทำผิดวินัย เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของกระทรวงสาธารณสุข ใน 4 มาตรการ.

Download

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์


...

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ ของโรงพยาบาลบางพลี.

Download

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล


...

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลบางพลี.

Download

แผน ปปท.รพ.60


...

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลบางพลี พ.ศ. 2560.

Download

แผน ปปท.รพ.61


...

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลบางพลี พ.ศ. 2561.

Download

วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ


...

วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.

Download

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่


...

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลบางพลี.

Download

ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมือง


...

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล.

Download

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60


...

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.

Download

คู่มือตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อน


...

ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน.

Download คู่มือ | Download แผ่น 1 | Download แผ่น 2 |

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...