โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการ


...

นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

...

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช

นายแพทย์ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล

...

นางนพวรรณ ชเลสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

...

นายธนิต ปานรอด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานภารกิจ


ภารกิจด้านอำนวยการ

...

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

...

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.


ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

...

นางสาวสิริขวัญ ทรงมณี

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

...

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.


ภารกิจด้านการพยาบาล

...

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...