โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

“โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


1.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่าย
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน
3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทำงานอย่างมีความสุข
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

SMART

BANGPLEE

 

S = Service Mind
มีจิตบริการ
M = Mastery
ทำงานเป็นเลิศ
A = Achievement Motivation
เกิดผลสัมฤทธิ์
R = Respect
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
T = Technology
ก้าวทันเทคโนโลยี
B = Be Healthy and Happy
สุขภาพดี มีความสุข
A = Accountability
มีความรับผิดชอบ
N = Network
ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย
G = Good Governance
โปร่งใส ตรวจสอบได้
P = People Centered
ใส่ใจประชาชน
L = Learning Organization
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
E = Excellence Service
มุ่งสู่บริการเป็นเลิศ
E = Environment
รักษาสิ่งแวดล้อม

 

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...