โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
...

“เป็นอยู่ดี มีส่วนร่วม ดูแลองค์รวม ร่วมสามัคคี มีไมตรีจิต”

“เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นเลิศ เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

... พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
... พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
... ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
... ระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
... P=Participation : การมีส่วนร่วมของบุคลากร
... P=Partnership : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
... H=Holistic : การดูแลแบบองค์รวม
... H=Harmonize : ความสามัคคีของคนในองค์กร
... H=Hospitality : การบริการด้วยความเป็นมิตรและอบอุ่น
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...